საქართველოს ეროვნული ბანკის  ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 17 თებერვლის N106 განკარგულებით დაიწყო შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან ფაინანშიალ კრედიტ- ჯი ეფ სი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319). გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება.